ម៉ារីយ៉ា vazquez

ទោះបីខ្ញុំបានដឹកនាំការសិក្សារបស់ខ្ញុំទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស្វកម្មក៏ដោយក៏មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលបំពេញខ្ញុំដូចជាតន្រ្តីរចនាផ្ទៃខាងក្នុងឬការចំអិនអាហារ។ ឌូដូរ៉ាផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវឱកាសដើម្បីចែករំលែកគន្លឹះគំនិតនិងអាយអេសអូអំពីការតុបតែងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា។

ម៉ារីយ៉ាវ៉ាហ្សាសហ្សសបានសរសេរអត្ថបទ ៩៥៤ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៣