സൂസി ഫോണ്ടെൻല

പരസ്യത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എഴുതുകയാണ്. കൂടാതെ, സൗന്ദര്യാത്മകവും മനോഹരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാലാണ് ഞാൻ അലങ്കാരത്തിന്റെ ആരാധകൻ. പുരാതനവസ്തുക്കളും നോർഡിക്, വിന്റേജ്, വ്യാവസായിക ശൈലികളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ പ്രചോദനം തേടുകയും അലങ്കാര ആശയങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

1635 നവംബർ മുതൽ സൂസി ഫോണ്ടെൻല 2013 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്